`); });

Košík je prázdný

Váš interiér je Vaším obrazem
Obklopte se příjemným prostředím

Menu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky od 27.2.2019, změna oproti předchozímu je v části B/15 Dodávka a cena dopravy, která je vynucena razantními změnami dopravních podmínek  a cen dopravců.

Obchodní podmínky internetové šicí dílny a internetového obchodu Dekoria-style.cz
Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Dekoria-style.cz, dostupného na adrese www.dekoria-style.cz a kupujícího. Obchodní podmínky splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ).

A. Vymezení pojmů  

1) Prodávající
- provozovatel internetové šicí dílny a internetového obchodu Dekoria-style.cz , který je ve smyslu NOZ (§420) podnikatelem:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice
IČO 76372821  
2) Kupující - zákazník internetové šicí dílny a internetového obchodu , kterým může být
spotřebitel - podle NOZ (§419) člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, vzniklé závazky se spotřebitelem se řídí Ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle NOZ ( §1810 a násl.),
anebo podnikatel - je jím kupující, který není spotřebitelem, podle NOZ (§420 a §421) je to také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.  
Pokud kupující zadá do svých adresních údajů záznam o IČO, pak bude považován automaticky za podnikatele. Jinak je o charakteru kupujícího rozhodná skutečnost naplnění výše uvedených znaků podle zákona.
3) Smlouva - jedná se obecně o závazek obou stran (§1724 a násl.), při objednávce šití v internetové šicí dílně a při nákupu v internetovém obchodě www.dekoria-style.cz se jedná o kupní smlouvu (§2079 a násl.) Jde tomu tak i v případě šití textilních výrobků na základě objednávky kupujícího, protože je naplněna podmínka §2086 o Smlouvě o dodání věci, která má být teprve vyrobena.  
4) Nabídka - je návrhem na uzavření smlouvy (§1731 a násl.), ve smyslu NOZ je jí i návrh dodat zboží nebo službu za určenou cenu, učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
5) Dostupnost a provozní doba - údaj o dostupnosti a provozní době internetové šicí dílny a internetového obchodu je uveden v obecné podobě, z důvodů státních svátků, přesunů pracovní doby, čerpání dovolené anebo vyšší moci může být přechodně tato doba omezena nebo upravena, informace o této skutečnosti bude uvedena v záhlaví úvodní stránky  

B. Kupní smlouva - nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění  

1) Nabídka internetové šicí dílny a internetového obchodu Dekoria-style.cz
 ( dále pouze eshop, obchod) je informací pro kupujícího, jaké zboží a za jakých podmínek si může objednat. Zapsání objednávky a její odeslání do systému eshopu je přijetím nabídky ve smyslu NOZ (§1740).  Jsou-li kupujícím zapsány do objednávky dodatky, výhrady, omezení a jiné změny, je to posuzováno prodávajícím jako odmítnutí nabídky a považuje se za novou nabídku. Je tomu tak i v případě, kdy by dodatky nebo odchylky podstatně neměnily podmínky nabídky.  
Dodatky, odchylky, výhrady, omezení a jiné změny v nabídce oproti údajům uvedeným v systému eshopu Dekoria-style.cz jsou platné pouze po předchozím odsouhlasení prodávajícího anebo po předchozí dohodě o změně podmínek dodání nebo o jiné úpravě výrobku.  
2) Uvádění obchodních názvů jiných výrobců - upozorňujeme, že pokud jsou uvedeny v nabídce názvy originálních výrobků jiného výrobce nebo použito jméno jiného výrobce, je toto pouze pro účely informativní, k jednoznačnému určení nabízeného zboží. Nejedná se o originální výrobky jiného výrobce a ani prodávající není v obchodním spojení s ním
3) Textilní zboží v nabídce shopu jsou výrobky firmy Dekoria, které se šijí až na základě objednávky kupujícího, podle jeho pokynů - to je po volbě látky kupujícím a/nebo po volbě rozměrů , kterými je výrobek identifikován. Výrobky šité přesně podle potřeb konkrétního zákazníka proto nejsou prodejné jinému zákazníku.
Výrobky lze zhotovit buď u vybraných druhů zcela podle požadovaných rozměrů kupujícího (případná omezení jsou dány technologicky ve výrobě) a/nebo jsou jejich rozměry dány předvolbami rozměrů, které se zobrazují u zboží. V případě výrobků určených pro nábytek z produkce IKEA jsou rozměry dány zvoleným typem nábytku a volí se požadovaná látka pro zhotovení výrobku.
Pro zamezení sporů ohledně vzhledu a charakteru látek, použitých k výrobě zboží, poskytujeme službu zaslání vzorků látek, kdy kupující se může s látkami, ze kterých má v úmyslu si nechat vyrobit (ušít) daný výrobek, seznámit předem. Tato služba je poskytována zdarma. Proto podle §1837 písm.d) nelze odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle §1829 a násl. Nárok na uplatnění Práv z vadného plnění podle §2099 a násl. však tímto není omezen.
Pro textilní výrobky, které nejsou přímým výrobkem firmy Dekoria, výše uvedené omezení neplatí.  
4) Při objednávání látek na metry je nejmenší množství 1 běžný metr bm a dále lze objednávat pouze po násobcích 0,5bm (Příklad 1,5m, 2,5m - nelze ale například 2,2m ). Cena látek je uvedena v jednotce bm běžný metr dané šířky látky, jak je tato uvedena v popisu látky. Protože poskytujeme službu vzorky látek ( viz výše) ještě před objednáním metráže, při dodávce metráže rovněž nelze odstoupit od smlouvy podle §1837 písm.d) ve lhůtě 14 dnů podle §1829 a násl. Nárok na uplatnění Práv z vadného plnění podle §2099 a násl. však tímto není omezen.    
5) Netextilní výrobky, které nejsou přímým výrobkem firmy Dekoria, jsou běžným obchodním zbožím a proto se na ně vztahují veškerá práva spotřebitele.

6) Úplné kontaktní údaje provozovatele:
internetová adresa: www.dekoria-style.cz
provozovatel:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43 Albrechtice
IČO 76372821, DIČ CZ6462011072
č.účtu: 2301678906/2010
telefon: 739 633 401, 594 628 717
Objednávat lze přes internet kdykoliv, 24h denně, automatické zprávy e-mailem ze systému eshopu jsou zasílány rovněž tak.
Provozní doba pro telefonický nebo e-mailový kontakt a informace: v pracovní dny 8.00 - 16.00
(pokud není na stránkách uvedeno jinak)
Při emailovém nebo telefonickém kontaktu uveďte vždy číslo Vaší objednávky pro urychlení vyřízení Vašeho dotazu.  

Výdejní místo pro osobní odběr - pouze po předchozí dohodě a při úhradě za zboží platbou předem na bankovní účet:
Dekoria-style.cz , KASS Střelnice, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
7) Registrace údajů kupujícího (vytvoření osobního účtu zákazníka)
Pro prohlížení nabídky není registrace vyžadována. Pro objednání zboží je registrace dobrovolná, přináší výhodu pro kupujícího v možnosti zpětného přístupu k dřívějším objednávkám a usnadnění dalšího objednávání .
8) Cena zboží
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH ve výši 21%.
9) Platnost cen a nabídky
Dekoria-style.cz si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v nabídce, na změnu v nabídce zboží, vložení nového zboží nebo jeho odstranění z nabídky, na zavedení nebo zrušení prodejních akcí, to vše na na stránkách obchodu na adrese www.dekoria-style.cz.

Pokud si však zákazník zboží objedná před zavedením výše uvedených změn, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího.
10) Kupní smlouva - objednávka  
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá nebo odešle zboží (věc) , která byla kupujícím objednána a je předmětem koupě. Kupující tím získá vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§2079). Za podmínek daných těmito Podmínkami, je v určitých případech platba za zboží vyžadována jako zálohová platba před zahájením výroby objednaného zboží.
Kupní smlouva je uzavřena a vzniká odesláním objednávky kupujícím v systému eshopu Dekoria-style.cz a jejím potvrzením emailovou zprávou od prodávajícího. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněna kontrola objednaných položek zboží v objednávce a případná změna nebo smazání těchto údajů. Ústní nebo telefonická forma objednávky ze strany kupujícího není prodávajícím přijata.  
Před odesláním objednávky kupující potvrzuje aktivně ( zatrhnutím příslušného pole ve formuláři) seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje svůj závazek zboží odebrat a zaplatit za něj.

Automatická emailová zpráva ze systému eshopu potvrzuje kupujícímu odeslání objednávky do systému eshopu a její zapsání do systému eshopu. Tato zpráva není ještě potvrzením objednávky prodávajícím, avšak od tohoto okamžiku běží lhůta 24 hodin pro neprodlené zrušení objednávky kupujícím a pro neprodlené změny v objednávce (více níže v bodě 12 těchto Obchodních podmínek )

Pokud kupující neobdrží automatickou emailovou zprávu během několika minut po odeslání objednávky do systému eshopu, objednávka nebyla zapsána do systému eshopu. V takovém případě je potřeba neprodleně kontaktovat prodávajícího emailem na [email protected] pro kontrolu uložení objednávky do systému eshopu.

Po kontrole objednávky prodávajícím je zasláno kupujícímu potvrzení objednávky formou emailové zprávy o zadání objednávky do realizace a/nebo formou emailové zprávy s platebními údaji pro platbu předem. Zároveň prodávající dává objednávku k realizaci do výroby, tj. zahajuje šití textilních produktů a/nebo kompletování netextilních výrobků pro odeslání objednaného zboží kupujícímu. Tato skutečnost ale nemá vliv na neprodlené zrušení objednávky kupujícím nebo na neprodlené změny v objednávce kupujícím ( více níže v bodě 12 těchto Obchodních podmínek )

Prodávající si vyhrazuje právo na smazání nekompletních nebo chybných objednávek. V takovém případě bude kupujícímu zasláno na podanou e-mailovou adresu upozornění o tomto kroku.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v eshopu pojmem „Dočasně vyprodáno“ v případě, že u zboží není známo konkrétní datum opětovné dostupnosti. Taktéž dojde ke zrušení objednávky v případě, pokud dojde k výrazné změně ceny zboží nezávisle na prodávajícím. V obou případech bude nejdříve kupující informován o nastalých nových skutečnostech a ke zrušení objednávky dojde až jeho neakceptováním nových skutečností, rozhodných pro dodání zboží. Byla-li mezitím část nebo celá objednávka uhrazena, bude při zrušení objednávky prodávajícím kupujícímu vrácena již uhrazená částka za toto dočasně vyprodané zboží, převodem na bankovní účet podaný kupujícím ve lhůtě do 7 pracovních dní od zrušení objednávky prodávajícím.  
11) Platba a cena za platbu
Platbu za zboží je možné uhradit:
a) bankovním převodem - platba předem na základě platebního příkazu, jehož údaje jsou zaslány zákazníkovi e-mailem spolu s potvrzením objednávky - tento způsob je zdarma  
b) dobírkou při převzetí zásilky - k ceně zboží se připočítává doběrečné ve výši 48,- Kč
Přičemž platí:
a) platbu bankovním převodem lze zvolit pro jakoukoliv velikost objednávky
b) veškeré objednávky v hodnotě zboží od 4000,- Kč lze uhradit pouze bankovním převodem
c) na dobírku lze zaslat pouze zboží podle objednávky, kdy celková hodnota zboží je do 4000,- Kč
d) objednávky, ve kterých jsou objednány látky jako metráž, lze uhradit pouze bankovním převodem
Kompletní faktura - daňový doklad je vždy přiložena k zásilce, obvykle v ochranném obalu na balíku.   
12) Neprodlené zrušení objednávky kupujícím a neprodlené změny v objednávce kupujícím 
Neprodleně může kupující zrušit objednávku pouze do 24h od odeslání objednávky do systému eshopu Dekoria-style.cz. Storno je nutno provést písemně e-mailem na adresu [email protected]
Jestliže již kupující zaplatil kupní cenu za objednávku a dojde k jejímu neprodlenému zrušení ve lhůtě podle tohoto odstavce, bude uhrazená částka odeslána zpět do 7 pracovních dnů. Neprodleným zrušením zanikají vzájemné závazky mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé z rušené objednávky nebo smlouvy .  
Kupující může provést neprodlené změny ( například změnu počtu kusů nebo změnu látky)  v objednávce do 24 hodin od objednání zboží, písemně e-mailem na adresu [email protected] Protože tyto změny v objednávce obvykle změní celkovou cenu a/nebo počet kusů, úpravu řeší prodávající s kupujícím dohodou.

13) Zrušení objednávky kupujícím nebo změny v objednávce kupujícím

Pokud kupující zruší objednávku po lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky do systému eshopu, dojde u textilních výrobků již ke stříhání látek a materiálů a dojde k vlastnímu šití produktů a zboží. V takovém případě bude kupujícímu vyúčtována spotřeba látek a materiálu pro šití textilních výrobků a zboží ve výši 66% ceny objednaných a takto zrušených textilních výrobků a zboží. Stejně to platí v případě požadavku kupujícího na dodatečné snížení počtu kusů, zrušení kterékoliv položky objednávky nebo změnu látky daného výrobku.  Pro netextilní výrobky ve zrušené objednávce po lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky do systému eshopu platí úhrada ve výši 50% ceny netextilního zboží. Kupující se zavazuje tyto ceny uhradit a základě zaslané faktury prodávajícím kupujícímu.

14) Dodací lhůta
Všechny objednávky se snažíme splnit co nejdříve. Níže uvedené lhůty platí pro zboží, které je jednoznačně určeno nabídkou eshopu, bez dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných dalších nebo atypických změn, požadovaných kupujícím.
Zboží je obvykle odesíláno na kupujícího v základní dodací lhůtě do 18 pracovních dní od potvrzení objednávky s tím, že :  
a) dodací lhůta běží od odeslání potvrzení objednávky
b) dodací lhůta se může vyjímečně prodloužit vlivem státních svátků v zemi výrobce nebo v zemi prodávajícího, vlivem živelných nebo jiných událostí bez zavinění výrobce nebo prodávajícího. 
V případech dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím, bude dodací lhůta sdělena dodatečně
V případě neočekávaného prodloužení dodací lhůty nad 18 pracovních dnů, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

15) Dodávka
Standardně jsou objednávky zasílány přepravní balíkovou službou PPL nebo poštou. Kupující si volí dostupný druh dopravy v procesu objednávání sám, avšak pokud jeho volba nebude odpovídat rozměrům zásilek podle podmínek dopravců ( viz dále), pak prodávající upraví cenu dopravy podle skutečnosti a podle údajů níže uvedených. 

Cena za dopravu PPL je 132,- Kč za standardní balík pravoúhlého tvaru.
Cena za dopravu poštou je 195,- Kč za standardní balík pravoúhlého tvaru.

S ohledem na přepravní podmínky a ceny dopravy dopravců platí pro dodávky římských rolet, rolet, kolejnicových systémů, garnýží a mini garnýží zvláštní ceny dopravy ve výši 395,- Kč / balík. Tyto produkty jsou zasílány pouze poštou, jsou baleny v tubusech příslušné délky a uvedená cena je platná bez ohledu na délku tubusu.

Objemově větší zásilky se zasílají spedičními službami podle volby prodávajícího.

Pro malé objednávky v hodnotě zboží do 500,- Kč a pokud se balení dodávky vejde do kategorie doporučené psaní podle platných Poštovních podmínek České pošty (rozměry do 50x35x5cm, váha do 2kg ) lze zvolit při objednání zásilku jako Doporučené psaní, cena dopravy je pak 85,- Kč. Toto platí pouze při platbě předem bankovním převodem.

Dodávka a závazek dodat zboží z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněna převzetím zásilky kupujícím. Pokud kupující z vlastní vůle u dopravce zadá přesměrování na jinou adresu, než kterou uvedl na objednávce, považuje se tímto okamžikem zásilka za doručenou bez závad a poškození. Za další zpoždění dodání anebo poškození zásilky, vzniklé tímto úkonem, již není prodávající zodpovědný.

Přičemž dále platí:

Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 4000,- Kč jsou zasílány zdarma při platbě převodem, v takovém případě si prodávající vyhrazuje volbu způsobu dopravy a volbu dopravce.
Při požadavku platby na dobírku je vždy doúčtováno doběrečné ve výši 48,- Kč, samotná doprava zůstává podle výše uvedených sazeb.
 

16) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

C. Práva z vadného plnění, reklamace, záruka
 
1) Postup při převzetí zásilky kupujícím
Kupující má povinnost při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu, neprodleně zásilku rozbalit , po rozbalení pak zkontrolovat počet a druh zboží, které bylo objednáno a dodáno.
Při poškození dopravního obalu nebo při podezření na nesprávné zacházení dopravce se zásilkou ( pomačkaný obal, známky vlhkosti, známky kontaktů s jinými kapalinami, apd), kupující provede kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a tuto skutečnost uvede do záznamu o převzetí zásilky. Neprodleně pak prosíme o kontaktování prodávajícího emailem nebo telefonicky.  
Při obdržení zboží, které je poškozené bez zjevného vlivu dopravce a bez zjevného poškození obalu nebo bez známek nedovolené manipulace se zásilkou,  může kupující uplatnit emailem reklamaci na takto poškozené zboží vlivem dopravy do 24 hodin od převzetí zásilky. Pozdější reklamace nemohou být prodávajícím uznány.

Při obdržení zboží, které nebylo objednáno, kontaktujte neprodleně prodávajícího emailem nebo telefonicky k dohodnutí dalšího postupu.

Ve všech případech je potřeba zaslat emailem popis skutečnosti a fotografie obalů a poškozeného zboží.
2) Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícím
Podle ustanovení NOZ (zejména §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 ) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :  
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Spotřebitel, nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může požadovat i dodání nové stejné věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, spotřebitel je oprávněn požadovat jen výměnu součásti. Není-li možné takto odstranit vadu, může spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel má právo na dodání nové stejné věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad a pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. V takovém případě má spotřebitel rovněn i právo odstoupit od smlouvy.
Spotřebitel má právo na bezplatné odstranění vady , je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží súpotřebitelem.

Pokud je kupujícím podnikatel, zaruční doba je smluvní
Na případné dárky - zboží takto označené a dodané zdarma , nelze uplatňovat jakékoliv práva spotřebitele.
Kupující obdrží informaci o vyřízení práv z vadného plnění nejpozději do 30 dní. Je-li vadné plnění řešeno opravou zboží, pak po dobu, kdy zboží nemá kupující k dispozici, se záruční doba prodlužuje.  
Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

D. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

1) Specfiikace
Jak je uvedeno v části B. Kupní smlouva- nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění, body 3-5, právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodů pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), je v nabídce prodávajícho omezena na netextilní výrobky. Jedná se zejména zboží , vedené v části Dekorace.  
2) Postup
Spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese [email protected] a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Můžete použít formulář Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel zašle nebo dodá vrácené zboží prodávajícímu na vlastní riziko, prodávající pak spotřebiteli proplatí náklady na vrácení zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy, který nabízí prodávající při dodávkách zboží.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na podaný bankovní účet kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
3) Upřesnění
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a  s jeho uvedením do původního stavu.
Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

E. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodejcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

 

F. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou evidovány a spravovány podle aktuálních právních předpisů a nařízení EU o GDPR.   
Bližší popis na stránkách Ochrana osobních údajů a GDPR a na Používání cookies


G. Ostatní

 Upozornění : Pokud kupující zadá nesprávnou emailovou adresu jako svůj kontaktní údaj a v důsledku toho neobdrží od prodávajícího emailové zprávy podle výše uvedených obchodních podmínek, je pohlíženo na emailovou korespondenci ze strany prodávajícího jako na doručenou kupujícímu !

Pro dotazy, informace a připomínky použijte email na adrese [email protected]

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek bez výhrad, ve znění platném v den odeslání objednávky, přijímá cenu objednaného zboží a souhlasí s ní, tak jak je uvedena v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 27.února 2019

 v11 / 2019-02-27

 Obchodní podmínky Dekoria-style.cz platné pro objednávky do 26.02.2019vzorky látek zdarma Dekoria-style.cz