Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetové šicí dílny a internetového obchodu Dekoria-style.cz
Tyto Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu Dekoria-style.cz,  dostupného na adrese www.dekoria-style.cz  a  kupujícího. Obchodní  podmínky  splňují požadavky zákona 89/2012 Sb Občanský zákoník ( dále pouze NOZ ).

A.  Vymezení  pojmů   

1) Prodávající - provozovatel internetové šicí dílny a internetového obchodu  Dekoria-style.cz , který  je ve smyslu NOZ  (§420) podnikatelem:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43  Albrechtice
IČO 76372821  
2) Kupující  - zákazník internetové šicí dílny a internetového obchodu , kterým může být
spotřebitel  - podle NOZ (§419) člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná,  vzniklé závazky se spotřebitelem se řídí Ustanoveními  o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem dle NOZ ( §1810 a násl.),
anebo podnikatel -  je jím kupující, který není spotřebitelem, podle NOZ (§420 a §421) je to také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele  Za podnikatele se považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku.  Podnikatelem je i osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.  
Pokud kupující zadá do svých adresních údajů také záznam o IČO, pak bude považován automaticky za podnikatele.  Jinak je o charakteru kupujícího rozhodná skutečnost naplnění výše uvedených znaků podle zákona.
3) Smlouva - jedná se obecně o závazek obou stran (§1724 a násl.),  při objednávce šití v internetové šicí dílně a při nákupu v internetovém obchodě www.dekoria-style.cz se jedná o kupní smlouvu (§2079 a násl.)  Jde tomu tak i v případě šití  textilních výrobků  na základě objednávky kupujícího, protože je naplněna podmínka §2086 o Smlouvě o dodání věci, která má být teprve vyrobena.  
4) Nabídka - je návrhem na uzavření smlouvy  (§1731 a násl.), ve smyslu NOZ je jí i návrh dodat zboží nebo službu za určenou cenu, učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.  
5) Dostupnost a provozní doba - údaj o dostupnosti a provozní době internetové šicí dílny a internetového obchodu je uveden v obecné podobě,  z důvodů státních svátků, přesunů pracovní doby, čerpání dovolené anebo vyšší moci může být přechodně tato doba omezena nebo upravena,  informace o této skutečnosti bude  uvedena v záhlaví úvodní stránky  

B.  Kupní smlouva - nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění  

1)  Nabídka internetové šicí dílny a internetového obchodu Dekoria-style.cz  ( dále pouze obchod Dekoria-style.cz je informací pro kupujícího, jaké zboží a za jakých podmínek si může objednat.  Zapsání objednávky a její odeslání do systému eshopu je přijetím nabídky  ve smyslu NOZ (§1740).   Jsou-li zapsány do objednávky  dodatky, výhrady, omezení a jiné změny,  je to posuzováno prodávajícím  jako  odmítnutí nabídky  a považuje se za novou nabídku.  Je tomu tak i v případě, kdy by  dodatky nebo odchylky podstatně neměnily podmínky nabídky.  
Dodatky, odchylky, výhrady, omezení a jiné změny  v nabídce oproti  údajům uvedeným v systému obchodu Dekoria-style.cz  jsou platné pouze po předchozím odsouhlasení prodávajícího anebo po předchozí dohodě o změně podmínek dodání nebo o jiné úpravě výrobku.  
2) Uvádění obchodních názvů jiných výrobců - upozorňujeme, že pokud jsou uvedeny v nabídce názvy originálních výrobků jiného výrobce nebo použito jméno jiného výrobce, je toto pouze pro účely informativní, k jednoznačnému určení nabízeného zboží. Nejedná se o originální výrobky jiného výrobce a ani provozovatel obchodu není v obchodním spojení s ním
3) Textilní zboží v nabídce jsou výrobky firmy Dekoria, které se šijí až na základě objednávky kupujícího, podle jeho pokynů - to je po volbě látky kupujícím a/nebo po volbě rozměrů , kterými je výrobek identifikován. Výrobky šité přesně podle potřeb konkrétního zákazníka proto nejsou prodejné jinému zákazníku.
Výrobky lze zhotovit  buď u vybraných druhů zcela podle požadovaných rozměrů kupujícího (případná omezení jsou dány technologicky ve výrobě)  a/nebo jsou jejich rozměry dány předvolbami rozměrů, které se zobrazují u zboží. V případě výrobků určených  pro nábytek z produkce IKEA  jsou rozměry dány  zvoleným typem nábytku a volí se požadovaná látka pro zhotovení výrobku.
Pro zamezení  sporů ohledně vzhledu a charakteru látek, použitých k výrobě zboží, poskytujeme službu zaslání vzorků látek, kdy kupující se může s látkami, ze kterých  má v úmyslu si nechat vyrobit daný výrobek,  seznámit předem. Tato služba je poskytována zdarma.
Proto podle §1837 písm.d) nelze odstoupit od smlouvy  ve lhůtě 14 dnů  podle §1829 a násl.  Nárok na uplatnění Práv z vadného plnění podle §2099 a násl. však tímto není omezen.
Pro textilní výrobky, které nejsou přímým výrobkem firmy Dekoria, výše uvedené omezení neplatí.  
4) Při objednávání látek na metry je nejmenší množství 1 běžný metr bm a dále lze objednávat pouze po násobcích 0,5bm (Příklad 1,5m, 2,5m - nelze ale například 2,2m ). Cena látek je uvedena rovněž v jednotce bm běžný metr.  Protože poskytujeme službu vzorky látek ( viz výše) ještě před objednáním metráže, při dodávce metráže rovněž nelze odstoupit od smlouvy podle §1837 písm.d) ve lhůtě 14 dnů  podle §1829 a násl.  Nárok na uplatnění Práv z vadného plnění podle §2099 a násl. však tímto není omezen.     
5) Netextilní výrobky, které nejsou přímým výrobkem firmy Dekoria,  jsou  běžným obchodním zbožím a proto se na ně vztahují veškerá práva spotřebitele.

6) Úplné kontaktní údaje provozovatele:
internetová adresa: www.dekoria-style.cz

provozovatel:
Halina Kotasová, Rakovecká 809, 735 43  Albrechtice
IČO 76372821,  DIČ CZ6462011072
č.účtu: 2900163832/2010
telefon: 739 633 401, 594 628 717
Objednávat lze přes internet kdykoliv, 24h denně, automatické zprávy e-mailem ze systému eshopu  jsou zasílány rovněž tak.
Provozní doba pro telefonický nebo e-mailový kontakt a informace: v pracovní dny 8.00 - 16.00
(pokud není na stránkách uvedeno jinak)
Při emailovém nebo telefonickém kontaktu uveďte vždy číslo Vaší objednávky pro urychlení vyřízení Vašeho dotazu.   

výdejní místo pro osobní odběr - pouze po předchozí dohodě a při úhradě za zboží platbou předem na bankovní účet:
Dekoria-style.cz , KASS Střelnice, Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
telefon  777 884 900

7) Registrace údajů kupujícího
Pro prohlížení nabídky není registrace vyžadována. Pro objednání zboží  je registrace dobrovolná, přináší výhodu pro kupujícího v možnosti  zpětného přístupu  k  dřívějším objednávkám a usnadnění dalšího objednávání .
8) Cena zboží
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH ve výši 21%.
9) Platnost cen a nabídky
Dekoria-style.cz si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v nabídce, na změnu v nabídce zboží, vložení nového zboží nebo jeho dostranění z nabídky, na zavedení nebo zrušení prodejních akcí, to vše na na stránkách obchodu na adrese www.dekoria-style.cz. Pokud si však zákazník již zboží objedná před zavedením výše uvedených změn, cena ani jiné podmínky se už pro něj nemění do doby realizace dané objednávky a tím splnění závazku prodávajícího.
10)  Kupní smlouva - objednávka   
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá nebo odešle zboží (věc) , která byla kupujícím objednána a je předmětem koupě. Kupující  tím získá  vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu (§2079). Za podmínek daných  těmito Podmínkami, je v určitých případech platba za zboží vyžadována jako zálohová platba před zahájením výroby objednaného zboží.
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky  kupujícím v systému eshopu Dekoria-style.cz  a jejím potvrzením emailovou zprávou od prodávajícího.  Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněna kontrola objednaných položek zboží  v objednávce a případná změna nebo smazání těchto údajů.  Ústní nebo telefonická forma objednávky ze strany kupujícího není prodávajícím přijata.  
Automatická emailová zpráva ze systému eshopu  o zapsání objednávky do systému není považována  za potvrzení objednávky, slouží pouze jako informace pro kupujícího o zápisu jeho požadavku do systému eshopu.  
Před odesláním objednávky kupující potvrzuje aktivně ( zatrhnutím příslušného pole ve formuláři) seznámení se s těmito Obchodními podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami, potvrzuje svůj  závazek zboží odebrat  a zaplatit za něj.
Po kontrole objednávky prodávajícím je zasláno kupujícímu potvrzení objednávky formou emailové zprávy.  

Prodávající si vyhrazuje právo na smazání nekompletních nebo chybných objednávek. V takovém případě bude objednávajícímu zasláno na podanou e-mailovou adresu upozornění o tomto kroku.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Dočasně vyprodáno“ v případě, že u zboží není známo konkrétní  datum opětovné dostupnosti.  Taktéž dojde ke zrušení objednávky  v případě, pokud dojde k výrazné změně ceny  zboží nezávisle na prodávajícím. V obou případech bude nejdříve kupující informován o nastalých nových skutečnostech a ke zrušení objednávky dojde až jeho neakceptováním nových skutečností, rozhodných pro dodání zboží. Byla-li  mezitím část nebo celá objednávka uhrazena, bude kupujícímu vrácena již uhrazená částka  na účet podaný kupujícím ve lhůte do 7 pracovních dní od  zrušení objednávky  prodávajícím.  

11) Platba a cena za platbu
Platbu za zboží je možné uhradit:
a) bankovním převodem - platba předem na základě platebního příkazu, jehož údaje jsou zaslány zákazníkovi e-mailem spolu s potvrzením objednávky  - tento způsob je zdarma  
b) dobírkou při převzetí zásilky - k ceně zboží se připočítává  doběrečné ve výši 42,- Kč
Přičemž platí:
a) platbu bankovním převodem lze zvolit pro jakoukoliv velikost objednávky
b) veškeré objednávky v hodnotě nad 4000,- Kč lze uhradit pouze bankovním převodem
c) na dobírku lze zaslat pouze zboží podle objednávky, kdy celková hodnota zboží je do 4000,- Kč
d) objednávky, ve kterých jsou  objednány látky jako metráž,  lze uhradit pouze bankovním převodem
Kompletní faktura - daňový doklad  je vždy přiložena k zásilce, obvykle v ochranném obalu na balíku.    

12) Neprodlené zrušení objednávky kupujícím  a neprodlené změny v objednávce
Neprodleně může kupující zrušit objednávku pouze do 24h od odeslání objednávky do systému eshopu Dekoria-style.cz. Storno je nutno provést písemně e-mailem na adresu info@dekoria-style.cz.
Jestliže již kupující zaplatil kupní cenu za objednávku a dojde k jejímu neprodlenému zrušení ve lhůtě podle tohoto odstavce,  bude uhrazená částka odeslána zpět do 7 pracovních dnů.  Neprodleným zrušením zanikají  vzájemné závazky mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé z rušené objednávky nebo smlouvy .   
Kupující může provést změny v objednávce do 24 hodin od objednání zboží, písemně e-mailem na adresu info@dekoria-style.cz

13) Dodací lhůta
Všechny objednávky se snažíme splnit co nejdříve. Níže uvedené lhůty platí pro zboží, které je jednoznačně určeno nabídkou eshopu, bez dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných dalších nebo atypických změn, požadovaných kupujícím.
Zboží je obvykle odesíláno na kupujícího v základní dodací lhůtě do 12 pracovních dní od potvrzení objednávky s tím, že :  
a)  dodací lhůta běží od odeslání potvrzení objednávky
b) dodací lhůta se může vyjímečně prodloužit vlivem státních svátků v zemi výrobce nebo v zemi prodávajícího, vlivem živelných nebo jiných událostí bez zavinění výrobce nebo prodávajícího. 
V případech dodatků, odchylek, výhrad, omezení a jiných změn požadovaných kupujícím,  bude dodací lhůta sdělena dodatečně
V případě neočekávaného prodloužení dodací lhůty nad 12 pracovních dnů, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

14) Dodávka
Standardně jsou objednávky zasílány přepravní balíkovou službou PPL nebo poštou.
Cena za dopravu PPL je 122,- Kč/balík.   
Cena za dopravu poštou je 151,- Kč/balík.. 
Pro malé objednávky v hodnotě zboží do 500,- Kč a pokud se balení dodávky vejde do kategorie doporučené psaní podle platných Poštovních podmínek České pošty   (rozměry do 50x35x5cm, váha do 2kg )  lze zvolit zásilku jako Doporučené psaní,  cena dopravy je pak 85,- Kč.

Přitom platí :
Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 10000,- Kč jsou zasílány pouze službou PPL.
Všechny objednávky v hodnotě zboží nad 3000,- Kč jsou zasílány zdarma  při platbě převodem,
Při požadavku platby na dobírku je vždy doúčtováno doběrečné ve výši 42,- Kč, samotná doprava zůstává podle výše uvedených sazeb. .  
Pokud je výrobek a/nebo jeho balení  delší jak 200 cm (maximum je 240 cm) , zasíláme jej pouze poštou, kde je podle Poštovních podmínek  České pošty s.p. příplatek za neskladný balík ve výši 121,- Kč. Tento doplatek je doúčtován vždy  

15) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


C.  Práva z vadného plnění, reklamace, záruka
 
1) Postup při převzetí zásilky kupujícím
Kupující má povinnost při převzetí  zboží od dopravce zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu,  neprodleně zásilku rozbalit , po rozbalení pak zkontrolovat počet a druh zboží, které bylo objednáno a dodáno.
Při poškození dopravního obalu nebo při podezření na  nesprávné zacházení dopravce se zásilkou ( pomačkaný obal,  známky vlhkosti,  známky kontaktů s jinými kapalinami, apd),  kupující  provede kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a tuto skutečnost uvede do záznamu o převzetí zásilky.  Neprodleně pak prosíme o kontaktování prodávajícího.  
Při obdržení zboží, které nebylo objednáno nebo je poškozené bez zjevného vlivu dopravce,  kontaktujte neprodleně prodávajícího k dohodnutí dalšího postupu.
2)  Práva kupujícího z vadného plnění prodávajícím
Podle ustanovení NOZ (zejména §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 ) prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :   
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  
- se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Na případné dárky - zboží takto označené a dodané zdarma , nelze uplatňovat jakékoliv práva spotřebitele.

Kupující obdrží informaci o vyřízení práv z vadného plnění  nejpozději do 30 dní. Je-li  vadné plnění řešeno opravou zboží, pak po dobu, kdy zboží nemá zákazník k dispozici, se záruční doba prodlužuje.  

Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

D.  Právo Spotřebitele odstoupit  od smlouvy

1) Specfiikace
Jak je uvedeno v části B. Kupní smlouva- nabídka, platnost cen, vznik závazku a plnění, body 3-5,  právo odstoupit od smlouvy  bez udání důvodu pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),  je v nabídce prodávajícho omezena na netextilní výrobky. Jedná se zejména zboží , vedené v části Dekorace.  
2) Postup
Spotřebitel v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na adrese  info@dekoria-style.cz  a uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz. Můžete použít formulář Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, převodem na podaný bankovní účet kuúpujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3) Upřesnění
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Prodávající nepřijímá zpět žádné zásilky na dobírku.

E. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodejcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

F. Ochrana osobních údajů
Dekoria-style.cz vyžaduje poskytnutí osobních údajů pouze za účelem identifikace zákazníka pro uzavření kupní smlouvy na dodání zboží, vybraného zákazníkem. Tyto údaje jsou uchovávány u Dekoria-style.cz pro účely marketingové, obchodní, evidenční vyřízení objednávek, reklamací, apd. Údaje potřebné pro doručení zásilky budou předány dopravci v nezbytně nutném rozsahu.
Poskytované osobní údaje při registraci zákazníka jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem, nebudou poskytnuta třetí osobě a mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.
Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace Kupujícího třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným Kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Kupující na Dekoria-style.cz dává svou registrací souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace pro uzavření kupní smlouvy a zajištění kontaktu při realizaci objednávky. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace). Jednotlivé objednávky jsou po svém uzavření, a to ve formě elektronické, přístupné pouze provozovateli Dekoria-style.cz.
Bližší popis Ochrana osobních dat a používání cookies


G. Ostatní

Pro dotazy, informace a připomínky použijte nejlépe email na adrese info@dekoria-style.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.prosince 2017

v08 / 1..12.2017

Obchodní podmínky Dekoria-style.cz platné pro objednávky zaslané do 30.11..2017 najdete zdeNahoru
Kostenlose Stoffproben